скотобаза..

 


Пра ачкі


Усе людзі сьляпы. І душой, і целам. У люцком целе есьць два сьляпых места: кішка ( каторая сьляпая) і, собствіна, глаза. Кішкай сьляпы ўсе, а глазамі – ні ўсе. Глаза порціць многае. Парнуха, там. Чценье пад адзіялам з фанарыкам. Ці калі ёбнуць па іх кулаком. І вось, каб глаза зашчыціць і каб ані лепш функцыаніравалі, былі ізабрыціны ачкі. Хаця, глаза па каторым ёбнулі кулаком ці ішчо там чым у зашчыце больш ні нуждаюца.
Ачкі меюць два ухавіка, две лупы і саідзініцільны элімент. Ухавікі – гэта такі ачочны крэпёж. Іх чапляюць на ухі. Ачкі бываюць нескалькіх ціпаў. Ціпа пінснэ. Ціпа ларнэт. Кругляшковы ціп, как у Ленана. Пінсны і ларнэты насілі пры царскам рыжымі. Ларнэт ён как марожэна – на палачке. А пінснэ вапшчэ хуй паймёш што. Адно ачко. Ды ішчо дзіржаць іво нада глазам. Гэта очэнь ціжало. Глаз дражыць і дзёргаіца. З яво цічоць улага. Наверна адсюда пайшлі пагаворкі: ”ачко жым-жым”, ”дражаць ачком” і прочыя.
Раньшэ очэнь не ўважалі людзей біз ачкоў. Іх гнабілі, ізьдзяваліся. Адсюль і пайшла фраза ”ачко на нуле” – ціпа, німа ні аднаго ачка.
Ачкі пахожы на бабачку. Ці на пцічку. У завісімасьці ад сілы ўдару эта бабачка пархае высако або нізка. Але гэта я ўжэ забзьдзеўся. От пра такіх как я і гавараць: ” смотрыць на мір чэраз розавыя ачкі”. Хоць лічна я і гатоў спорыць па поваду праісхаждзеньня гэтага выражэньня. Розавыя ачкі носюць підарасы і ізўрашчэнцы. Іх січас многа распладзілася. А ішчо іх носюць бабы. Але бабам можна, бо ані – бабы.
Пры савецкай уласьці ўсе ачкі былі адзінакавыя. Бальшыя, как арбузы. І з тоўстымі лупамі. З-за казалася, што чалавек пастаянна тужыцца. Сталін ачкастых ня любіў. І пракцічэскі ўсіх пусьціў у расход. Троцкага, там, Горкага.... А пры Хрушчове паявіліся фізікі-лірыкі. Ані насілі тоўстыя сьвітры, каторыя запраўлялі ў штаны. І ачкі ў іх былі такія ж уроцкія – квадратныя, у тоўстай аправе. У аснаўном ані былі отпрыскамі бонз ці правінцыальнымі талантамі.
У школе міня празывалі ”ачкарык у жопе шарык”. Шарыке у міня там ня было. Патаму я яго туды засунуў – каб усё саўпадала. Шарык, кстаці, быў очэнь дзіфіцытным, ад пін-понга. Але абідныя прозвішчы – эта ладна... Міня ж ішчо і білі! Гэта называлася ”ачкаўцірацільствам”: ані прыкладвалі кулакі к маяму яблу і стараліся как можна глубжэй удавіць оба ачка ў глазніцы. Па-другому гэта называлася ”ігра ў ачко”.
А ішчо ёсьць ачкі для сонца. Чэраз іх можна нізаметна пяліцца. На цыцкі. На ногі. На сракі, канешна. А можна ваабшчэ прыкінуцца нізрачым. Гэта тожа адкрываець дапалніцельныя вазможнасьці. Дапусьцім, папрасіць какую, там, дзівіцу перавясьці цібя чэраз дарогу. Ана цібя пад руку, а ты яё за сраку.
Ачкі – гэта чуда. Напрымер я. Быў гопнікам, сцаў па пад’ездах, ня брыў падмышак, смаркаўся пальцамі. А купіў ачкі – другі чалавек стаў.
Ачкі, ані как дзімакрація. Даюць нам выбар: відзець ізнанку жызьні, сідзець у розавым тумане ці проста закрыўшы глаза тупа ўтыкаць.
Дзяржыце ж сваі ачкі і ачко нагатове! Ні прамаргайце свайво шчасьцья. Вось вам мой іскрэньні запавет!

Открыть

Самурайскі Пуць (іпонская сага)


      У беднай іпонскай правінцыі жыў-быў парынёк. Звалі іво Хо-Хі-сан. Радзіцілі ў ніво ўмёрлі нідаўна ад цынгі і паноса. І тада Хо-Хі-сана і івоную сістру Пі-Сі-сан ўзялі на васпітаніе дальнія родзічы. Аднака, как эта часта бывае, настаяшчае васпітаніе Хо-Хі дала вуліца. Мальчуган папаў у вулічную хуліганскую банду, па іхнаму – якудзу. Там іму зьдзелалі наколку-цігра і навучылі пізьдзіцца. Прычом на разных інструментах. 
          А Пі-Сі-сан паслалі ў школу гейш. Гейшы – эта былі такія прасьцітуткі, каторыя ніібуцца. Ані тока умна шчоўкаюць яблом і танцуюць. Пака брацішка навадзіў на акругу страх, ана хадзіла па салонам і весяліла арыстакратаў. 
         Хо-Хі рос жосткім і наглым. Как-та он паслаў на хуй сваіво боса. І іму прышлося з’ёбваць. У другую якудзу. Но і там доўга ні прабыў. Тада рышыў наш Хо-Хі работаць уадзіночку. Сваё дзела адкрыць. Для этава он паехаў у Шааліньскае учылішча. Дзе паступіў на спіцыальнасьць ”Убіўцы-адзіночкі” і кончыў іво з жоўтым дзіпломам.       
      Праліцела ўрэмя, слоўна клін жураўлей над асеньнім прудам. У дзін з красачных вечароў ліжаў наш маладой спіцаліст пад сакурай, жаваў слівы, бухаў сакэ. І тут унізапна: ”Тук-тук-тук”. Хо-Хі ўскачыў:
       –   Ніўжэлі эта мой старынны друх Тук-Тук!? Ан не. У пагаду запоўз старычок у шыкарнай кімане. 
 –         Хо-Хі? – праскрыпеў старык.
 –         Піздуй-ка, дзедушка дальшэ.Ні мішай. Я тут прасьвітленьня жду.
 –         Э-э-э, паслушай. Хачу я цібя навучыць, сапляк, Іскуству Хон-Гіль-Дона. І началася работа. Над целам. І духам. Хо-Хі часамі сідзеў па шэю ў туалетнай дзюрке. Старык суваў іму ў трусы шчыпалак і скалапендр. Біў малатком па зубам і геніталіях. Пратыкваў шылам шчокі. Заклейваў суперклеем нос. Карочэ, ахуенна гатовіў пацана. А ў канцэ выдаў іму самурайскі меч, халат і тапкі на каўчукавай падошве. Адзеўся Хо-Хі. Ірашыў выябнуцца перад учыцілем – чыркнуў мячом таму над галавой. Тока тры валасінкі парашуцікамі аселі на пол.
       – Сучонак малалетні, - старык зьдзелаў у воздухе трайны тулуп. Хо-хіуляцеў метраў на 12 да сьценкі. – За эта ты, гаўнёныш, ісполніш маё жыланьне. Заб’ёш аднаво Масьціра. Завуць іво Жы-Шы.   
          І двінуўся самурайчык у Пуць. Масьцер жыў у какіх-та горных ебенях. Чэраз 18 дней он быў на месьце.  
           Када лунны фанарык ішчэз за тучай, Хо-Хі палез на забор. Із мрака выліціла зьвездачка. І ўтыркнулася ў івоны левы сасок. Красныя каплі абагрылі сьнег.
 –         Ніньзі, - падумаў самурай.
 –         Пізьдзец самураю, - падумалі ніньзі. Ніньзі былі тупыя. А Хо-Хі – наабарот. Он быў неабычны. Хітразьдзеланы. Сьнег акрасіла не кроў, а таматны сок ціпа ”Верасень”. Хо-хі спіцальна закрыпіў пакецікі з ім па ўсім целе. Пака ніньзі шчоўкалі заточкамі, мальчуган скокнуў і іздаў баявы кліч. Он махнуў рас – і первы ніньзя вылажыў кішкі напаказ. Махнуў два – і ў другова забулькала ў горле. Трэці ж не сплахаваў – зарадзіў у самурая сразу 8 зьвёздачэк. Но – ха-ха-ха! – той умела славіў іх пальцамі рук і ног. Басавіта заржаў. І плюнуў з трубачкі ядавітым дроцікам.
       – Дзела зьдзелана. Настала пара Жы-Шы. Он быстра нашоў нужную комнату. Там і быў Масьцер. Он аказаўся сухапарым каратышкай. І очэнь смахіваў на бабу. У іво былі густыя бровы, каса па самыя яйцы і гнілыя зубы. А на жываце красаваліся сінтаісцкая цэркаў з драконам.  
           Хо-хі занёс нагу. Но Масьцер схваціў таво за пятку і крутануў как прапелер. Ліцо, чыркануўшы па шурпатай сьцяне, прэўрацілася ў фарш. Ні ўспеў самурай заплакаць, как Жы-Шы ебануў мячом па руке. Пяць пальцаў-калбасак закаціліся пад цыноўку.
         – Усё, пізда рулю, - падумаў Хо-Хі-сан. І стаў прыдумваць прэдсьмертнае хайку:  
      Пяцью ціхімі ударамі аб пол 
     звучат мне злавешчэ 
     пяць фінальных нот жызьні.  
          Жы-Шы зладзейскі захахатаў над распрасьцёртым целам. А Хо-Хі распусьціў соплі. Скупа. Па-мужскі. Но мала паказалася этава Масьціру. Стаў он сымаць штаны   з самурайчыка. Шобы зьдзелаць дрэўні рытуал Пазорнай Сьмерці. Полнасьцю паціраўшы над сабой кантроль Хо-Хі пукнуў. Тачнее, раскаціста пердануў. Ябло Жы-Шы. Абдала парывам ветра. Воласы затрэпяталі. А сам он весь пасінеў, скорчыся і рухнуў трупам. У ніво аказаўся рэдкі від алергіі. На вострыя запахі. І такова абілія арганізм не перанёс. ...Хо-Хі-сан вазврашчаўся. У івонам кармашке пагруківалі пяць атрубленых пальцаў. А ўгалаве раждалася новае хайку:  
             Зацвітае сакура красіва
             і ждзе міня дома сістра
             каторая ніібёцца.


Открыть | Комментариев 2

Пра сільных духам


Жысьць слажна і мнагаліка як нутранасьці чэлавека. Але многія этава ні панімаюць. Асобіна разныя пурытане. Пурытане – эта такія людзі, каторыя ня вераць сваім глазам, мазгам і прочым ворганам свайво цела. Ані ўсё ўрэмя хацяць. Хацяць таво, што самі ня знаюць. Ці дажэ не дагадваюцца. Пурытане нікада ні сьмяюцца. Ім нізя. Проста нізя. Ані хмурацца і двігаюць жэлвакамі. І ( sic !) паджымаюць губы і крывяць бровы. Карочэ, хаваюць сваё ісьцьство. А ісьціство ано такая штука. Нікуда ні ўбяжыш – візьдзе вазьмець сваё. А ішчо пурытане – гразнулі. Ані моюцца тока ў сьвятыя празьнікі і ў Пост. А Пост эта када кушаць – грэх, а пісяць і какаць – нет. Проста абсурт какой-та! Пурытане очэнь любяць трудзіцца. Трудзяцца-трудзяцца, а потым – на бакавуху. Эці звірушкі очэнь баяцца ноч. Када спадае дняўная піліна люццкой дзьвіжухі ані прачуцца па сваіх аскецічных доміках. Рукі ані ўсягда дзержаць паверх адзіяла. А сьпяць адвярнуўшыся яблом да сьценкі. Ці абняўшы плюшавава мішку. Пурытане шуціць ніхуя ня ўмеюць. Када ані пробуюць сьмяшыць, усе хватаюцца за падручны мацірыял і пізьдзяць бяздарных шутнікоў. Па юмару ані пахожы на мірыканцаў. Крупская, Надзежда кастанцінаўна, напрымер, тожа была пурытанкай. У яе з Ільлічом былі чыста таварышчэцкія адносіны. Хоць, вабшчэ-та, Ільлічу і ў самам дзеле было нізя. У яво ўжэ нос адклейваўся і пісюн западаў. Адні з любімых дзел пурытан – маліцца і кушаць. Іх любімы бох – эта Бох. А любімыя блюды – пурхалкі, пюрэ і параная рэпа. Ішчо пурытане сабіраюцца ўмесьце і пяюць песьні. Унылыя. Адстойныя. З заёбываюшчым прыпевам. Ціпа:   ”Ні слышны ў кустах дажэ шо-ора-ахі-і”   Ці: ”Дожьжік плачіт эта значіт первая любов”   Ну, ці на худой (ці какой-та там хударлявы) канец:   ”Адставіў зад, упаў на сьпінку крэсла музыкант...”   Дзіцей ані дзелаюць очэнь інцірэсна. Пад пухавым адзіялам. І з фанарыкам – шоб папасьць куда-нада, пацылаваць у нужнае месца і ні прамахнуцца. І пры этам сматрэць у паталок ці на ікону. Шобы Бох благаславіў і направіў. Куда нада. А ішчо пурытане пачытаюць усячэскія кіны. Ані іх смотраць узяўшыся за ручкі і крэсьцікі. Када пакахваюць лубов жэншчыны красьнеюць ліцом. А мушчыны нервна ялозяць на крэсле і натужна кашляюць. Самы глаўны фільм пурытан – ”Жысьць Хрыста”. Там усё правільна і па паняціям. Там паказваюць чуда. Многа чуд. Ім эта сільна нравіцца. Ані выходзяць пасьля сіянсу і начынаюць чапляцца к людзям. Кладуць ім рукі ўсюды.Плююцаа. І расказваюць пра тое, как будзе пяздата када ўсе падохнуць. І вазрадзяцца к Новай Жызьні. Пурытане очэнь любяць хадзіць у госьці. Када ані прыходзяць, то адразу начынаюць гаварыць. Многа і не па цеме. Ані дзелаюць усеразлічныя канпліменты: хазяівам, пітомцам, інтэр’еру. А за сталом п’юць тока чай ці мініралку, нежна смакуючы хлебную корачку. Мініралка прыўлякае іх сваімі валшэбнымі бурбалкамі. І када ані нап’юцца, самае глаўнае – шобы ні сьнясло башню. А башню ім сносіць пастаянна. Эта іхняя галаўная боль. Ім прыходзіцца яё пастаянна старажыць. Патаму і часопіс іхні так называецца – ”Старажэвая Башня”. А када пурытане ўміраюць, ані шывяляць губамі. На губах гучаць малітвы і пракляцьці грэшнікам. А ўсерцэ – страх. За душу сваю непрыкаяную. І за жопу сваю. Іба знаюць – строг Божэнька і суроў. І палучаць ані на тым сьвеце па поўнай хрысьціянскай праграме. Вот.


Открыть | Комментариев 4

Грэчаская трагедзія


Грэцыя – родзіна дрэўніх паідарасаў. У це ўрэмена ані былі ў пачоце. Галубымі былі і ўласьць прыдержашчыя. І твораскія ідзініцы. І стражы закону. І простыя чалавекі – мужыкі і бабы. У то ўрэмя людзі ўжэ ўмелі абжыгаць гаршкі. Іх гэтаму навучылі первабытныя племяна. А ішчо грэкі выпілівалі напільнікамі красівыя голыя статуі. Там была відна ўсё – жопы, цыцкі , зморшчаныя пісюны. Бо дрэўнія не былі ліцамерамі і ўсё што імелі выстаўлялі напаказ. Жэншчыны-статуі ў іх ўсягда былі сплош бязрукія, бязногія і безгаловыя. Какавымі яны, канешна жэ, яўляюцца і ў жызьні. Вапшчэ іхняя культура была очэнь высака і глубака. Гаўно ў іх цякло па трубапровадах. У палях рос вінаград з каторава дзелалісь пладова-ягадныя напіткі. Самым папулярным быў ”Русалачка”. Грэкі верылі ва ўсякія такія чудзіса. Любімым месцам оддыху дрэўніх грэкаў была цень смакаўніцы. Смакаўніца – эта такое дзерава. Пад ім грэкі смакавалі грэх мужаложаства. Прэдаваліся підафілічэскім іграм з мальчыкамі. Распівалі алкаголь. Распявалі песьні. Патаму смакаўніца і палучыла такое названьне. Гарада ў грэкаў называліся полісы. Там жылі очэнь строгія граждане – прашчуры сіводняшніх міліцанераў (палісмэнаў). У полісах царыў парадак і законнасьць. Палісуны (така тада зваліся стражы парадку) хадзілі па вуліцах і сматрэлі каб акружаюшчы грэх не правышаў паложанай нормы. Ані былі очынь добрымі і ўступчывымі. Ані затупаліся дажэ за бамжэй ціпа Дзіягена, які а) жыў у бочке з-пад агурцоў, б) быў ніісправімым ананістам і – sic ! – в) к таму жэ філосафам. Формы ў палісуноў ніякай не была. Ані разгульвалі голымі. У грэчаскай стране была очэнь многа празьнікаў.На Дзень Красаты ані ябаліся бальшымі групамі на стадзіонах. На Дзень Філосафа ўстрайвалі дзіспуты з паследуюшчымі пізьдзілкамі і кровапусканьнем. У ніх дажэ быў Дзень Энэргеціка. Энэргію ім бясплатна пастаўляў Прамітэй.Ён яё тырыў у багоў і дарыў людзям. Багі ў іх былі... ну, ціпа нашава правіцільства. Глаўным срэдзі іх быў бацька Зеўс. Када-та даўно рашылі, што ён пабудзе глаўным чу-чуць. А патом ён заявіў што ён патрэбен грэцкаму народу і застаўся наўсягда. Усё грэкі былі інцілігентамі. Слабакамі, карочэ. Ваяваць ніхуя ня ўмелі. Умелі тока расказаць какую нібыліцу. Ілі сьціх пра вайну напісаць. Патаму і былі ўскорасьці ўнічтожаны. Валасатымі грубымі рымлянамі, каторыя ні то што мысьліць, а дажэ жопу выціраць ні навучыліся. Выжылі тока ідзініцы. Ані эмігрырывалі ў Амерыку і прыдумалі там новую цывілізацыі – індзейскую. Індзейцы тожэ верылі ў кучу багоў. Курылі трупкі, паядалі пэйотль. І тожэ былі слабакамі. І з-за этва іх тожэ зьнічтожылі. Сіводня многія людзі не падазрэваюць, што многава набраліся ад дрэўніх грэкаў. Што ў кажнам унутры сідзіць грэчаскі вірус. Тоісьць у ніведамы час кажны маскаль, жыд, янкі, працуз, пшэк і фрыц будзе зарэзаны тупой і грознай ардой.

Открыть | Комментариев 2

Сльози гордості..


У перший день змагань Х зимових Параолімпійських ігор українська збірна завоювала 5 нагород (2 золота, 1 срібло, 2 бронзи), завдяки чому займає другу позицію в неофіційному медальному заліку після Росії, повідомляє прес-служба Національного комітету спорту інвалідів України. Перше золото команді у гонці з переслідуванням на дистанції 2,4 км (біатлон) завоювала Олена Юрковська, яка впевнено трималася на дистанції, відчуваючи себе справжнім лідером. Віталій Лук'яненко завоював золоту нагороду на дистанції 3 км в гонці переслідування. У загальному неофіційному заліку паралімпійська команда України 13 березня ц.р. стала другим за кількістю золотих нагород і за загальною кількістю нагород серед всіх країн-учасників, які завоювали нагороди. Таких країн на сьогодні шість: Росія (3 золота, 3 срібла, 2 бронзи), Україна (2 золота, 1 срібло, 2 бронзи), Німеччина (1 золото), у Фінляндії, Норвегії по одній срібній медалі; у Білорусії і США -- по одній бронзовій нагороді. (С) РБК-Україна Ваші думки з цього приводу?

Открыть | Комментариев 3

О чем можно говорить во сне. Адам Леннард


Тридцатишестилетний Адам Леннард (Adam Lennard) из Ричмонда разговаривает во сне. Это бывает со многими, но Адам — особенный. Во-первых у него есть талант говорить короткими, но очень интересными фразами, каждая из которых — маленькое произведение искусства. Во-вторых у него есть любящая жена, которая старательно записывает великие изречения мужа и выкладывает их в блоге. Последнее время она автоматизировала процесс и обзавелась диктофоном, а также приторговывает футболками с напечатанными цитатами Адама.

 

 • * Не оставляйте утку там. Это же совершенно безответственно. Посадите ее на качели, пусть порадуется.
 • * Мне нравится, что ты лось. Да. Такой пушистый-пушистый.
 • * Ты не можешь быть пиратом, если у тебя нет бороды. Я так сказал. Мой корабль — мои правила.
 • * Ты милая. Милая-милая-милая-милая. А теперь иди отсюда и будь милой где-нибудь в другом месте. Мне надоело.
 • * Не надо. Не сажайте лапшу и пельмени в одну лодку. Они будут драться. Лапша хулиганит. Бедные пельмени.
 • * Я не могу справиться с котятами. Слишком много усов! Слишком много усов!
 • * Цок-цок, цок-цок. Сделайте так, чтобы копыта не стучали! Кто привел лошадь в спальню? А-а-а... Похоже, я сплю в сарае.
 • * Тсссссс! Тсссссс! Говорю тебе: твой голос, мои уши. Плохая комбинация.
 • * Я хочу быть ковбоем. Я не хочу быть пандой. Панды глупые и скучные. Плохая панда!
 • * Пингвины-вампиры? Гвинейские свиньи-зомби? Нам конец... Нам конец...
 • * С каких это пор мое нижнее белье тебе идет? Сними его! Сними его с лица!
 • * Я не хочу умирать! Я люблю секс. И пушистых животных.
 • * Я не прибавил в весе, это твои глаза жирные.
 • * Я за-ме-ча-тель-ный. Попробуй с этим справиться, говнюк!
 • * Твоя мама снова в дверях. Похорони меня. Закопай меня глубоко...
 • * Пожалуйста, проходите мимо, иначе я должен буду стоять здесь и говорить что-то настолько захватывающее, что мне придется помнить это весь остаток дня, а я этого не хочу. Спасибо!
 • * А теперь отвали и дай мне погреться в лучах счастья быть мной.
 • * Я не могу верить в Бога, когда я ТАКОЙ хороший!
 • * Дай-ка я тебя обниму. Почувствуй, как я сдавливаю твое жалкое тельце. Блаженство. Чудесно.
 • * Когда забиваешь на работу, дела идут на лад.
 • * Я бы предпочел ободрать с себя кожу и искупаться в уксусе, чем общаться с тобой. Но это просто мое мнение. Не принимай близко к сердцу.
 • * Чечевица — зло. Абсолютное, вонючее зло. Уберите ее от меня.
 • * Я думаю, ад — это чечевичный суп.
 • * Когда щекочете бобра, будьте осторожны.
 • * Пушистый зайка + любопытный нос + большие уши = супер-смесь.
 • * У меня ужасные, ужасные, ужасные предчувствия насчет заварного пирога. Ужасные.
 • * Я весь синий в жирную крапинку. И я горжусь этим.
 • * Знаешь, ты вовсе не какой-нибудь там прекрасный цветок. Да даже если бы и был, я бы стал травой и вырос бы рядом чтобы ЗАДУШИТЬ ТЕБЯ НАХРЕН!.. Люблю тебя!
 • * Не ешь желе! Не ешь желе! Я из лягушечки его сделал. У тебя зубы позеленеют... будут как маленькие яблоки.
 • * Роботы делают сладости? Но у них же не будет вкуса, чуваки! Ути железные умницы.
 • * Тааак много ложек. А тебе — ни одной не достанется. Пшел отсюда!
 • * У меня есть бобер, собака, кошка, и мешок. Теперь, когда у меня это есть, ты — иди нахер. Всё мое.
 • * (нараспев) Надо бы тебя-яя лицом об сте-ену...
 • *"Я тебя люблю! Нет я не говорил этого не говорил не говорил не говорил. Я просто кашлянул... Дааа-дааа, кашлянул

Открыть | Комментариев 4

Колбаса


В поездах быстрого следования от Петербурга до Москвы установлена специальная система подачи воздуха в вагоны, чтобы от большой скорости он не становился слишком разреженным. Сами вагоны при этом сделаны герметичными, и открыть во время движения окно или дверь совершенно невозможно. Система подачи воздуха первоначально была совмещена с системой торможения, которая, как всем известно, также работает на сжатом воздухе. Однако вскоре от такого совмещения отказались, поскольку был случай, когда в скоростном поезде ЭР-200 один пьяный мудак сорвал на полном ходу стоп-кран, и все пассажиры, включая машиниста, проводников и бригадира поезда, задохнулись. В управлении Октябрьской железной дороги долго думали, что делать с этим мёртвым поездом и, поскольку время было голодное — начало девяностых, да и чтобы шуму не поднимать, решили отправить всё содержимое скоростного поезда на Черкизовский колбасно-сосисочный комбинат, чтобы использовать в качестве добавки к варёным колбасам. Именно с этого времени черкизовские колбасы стали славиться особо нежным вкусом, и всякий, кто один раз их попробовал, уже другой колбасы в рот не возьмёт. После этого успеха руководство черкизовского комбината заключило с управлением октябрьской железной дороги контракт на поставку содержимого одного скоростного поезда один раз в три месяца. К тому времени совмещённую воздушную систему уже убрали, и теперь у каждого бригадира в штабном вагоне есть кнопка: он её нажимает сразу же после Твери, и в заказанном поезде отключается подача воздуха. Проводникам и машинистам на этот случай выдают кислородные подушки, потому что столько проводников не напасёшься. Родственники пассажиров первое время крайне надоедали управлению октябрьской железной дороги своими вопросами. Тем не менее им всегда отвечали очень вежливо и назначали время. В один из дней все обеспокоенные родственники собирались в актовом зале управления. После этого пускали газ, и родственников тоже отправляли на черкизовский комбинат. Так что через некоторое время родственники перестали волноваться, и у москвичей теперь считается, что если кто-то не приехал из Петербурга, значит судьба его такая, все там будем. Однажды писатель Сорокин (тоже, кстати сказать, большой поклонник черкизовской колбасы — у него в портфеле всегда лежит искусанный батон ветчинной) попал именно на такой поезд. Уселся он в своём купе, достал из портфеля бумажку, карандаш и начал писать какую-то очередную свою гадость. И так бы он никогда её не дописал, но, когда после Твери отключили воздух, проводник вагона, в котором ехал писатель Сорокин, допустил халатность: он надумал покурить травы, для чего ещё на остановке в Твери открыл окно, подперев его шахматной доской для вытяжки. Проводника, конечно же, сразу вызвали в штабной вагон и  зарубили там пожарным топором, но ничего не поделаешь: времени на то, чтобы душить вагон с писателем Сорокиным уже не оставалось, поэтому вагон потихоньку перецепили на станции Москва-сортировочная к другому поезду. Так что писатель Сорокин вышел на Ленинградском вокзале и пошёл домой, или к блядям, или неизвестно, куда он там обычно ходит — ничего даже не заметил. Почему-то вообще в этой жизни разным негодяям всегда везёт гораздо больше, чем приличным людям. (с) Дмитрий Горчев

Открыть | Комментариев 4

О влюблённых


Любовь — это очень прекрасное чувство. Когда человек влюблённый, это чувство захватывает его целиком, без остатка. Он запросто продаст Родину, отца родного, мать-старушку; он украдёт, зарежет, подожжёт, и даже сам не сообразит, чего наделал. Со стороны влюблённые производят неприятное впечатление. Оставишь их одних на пять минут, кофе поставишь, вернёшься — а они уже на пол свалились. Или сидят, но рожи красные, глаза выпученные и языки мокрые. И сопят. Влюблённые вообще много сопят, чмокают и хлюпают. Из них все время что-то течёт. Если влюблённых сдуру положить спать на новую простыню, они её так изгваздают, что только выбросить.   Если влюблённый один, то у него есть Предмет Любви. Если Предмет Любви по легкомыслию впустит такого влюблённого хотя бы на пять сантиметров внутрь, он тут же там располагается, как маршал Рокоссовский в немецком городе, вводит комендантский час и расстрел на месте, берёт под контроль внутреннюю секрецию и месячный цикл. При этом он редко оставляет потомство, потому что всё время спрашивает: "Тебе хорошо? А как тебе хорошо? Как в прошлый раз или по-другому? А как по-другому?" Зато когда влюблённого оттуда прогоняют, он немедленно режет вены и выпрыгивает в окошко. Звонит через два часа в жопу пьяный и посылает нахуй. Через две минуты опять звонит, просит прощения и плачет. Такие влюблённые вообще много плачут, шмыгают носом и голос у них срывается. Одинокого влюблённого на улице видно за километр: голова у него трясётся, потому что газом травился, но выжил; идёт он раскорякой, потому что в окошко прыгал, но за сучок зацепился и мошонку порвал. А на вены его вообще лучше не смотреть — фарш магазинный, а не вены. Но при этом бодрый: глаза горят, облизывается, потому что как раз идёт Выяснять Отношения. Он перед этим всю ночь Предмету Страсти по телефону звонил, двадцать четыре раза по сто двенадцать гудков, а теперь торопится в дверь тарабанить, чтобы задавать Вопросы. Вопросы у него такие: "Ты думаешь, я ничего не понимаю?", "Почему ты не хочешь меня понять?" и "Что с тобой происходит?". Ещё он говорит: "Если я тебе надоел, то ты так и скажи" и "Я могу уйти хоть сейчас, но мне небезразлична твоя судьба". Ответов он никаких не слушает, потому что и так их все знает. А ещё иногда он напишет стишок и всем показывает, стыда у них вообще никакого нет.   В целом же, влюблённые — милые и полезные существа. о них слагают песни и пишут книги. Чучело влюблённого с телефонной трубкой в руке легко может украсить экспозицию любого краеведческого музея, хоть в Бугульме, хоть в Абакане. И если вам незнакомо это самое прекрасное из чувств, вас это не украшает. К сожалению, вы — примитивное убогое существо, мало чем отличающееся от виноградной улитки или древесного гриба. На вас даже смотреть противно, не то, что разговаривать. До свидания. (с) Дмитрий Горчев
 

Открыть | Комментариев 4

План спасения


Людей необходимо уничтожать. От них уже просто житья никакого не стало: в метро сесть некуда, в магазинах не протолкнёшься, семечками всё заплевали. Люди расхватали все прекрасные вещи: зайдёшь в магазин, а там остались одни картонные сосиски и кособокие пиджаки. Даже продавцы уже спохватились: на те вещи, которые им самим нравятся, они специально ломят такие цены, чтобы никто не купил. И главное, нет от них никакого спасения. Запрёшься у себя в квартире, так нет: звонят, сволочи! В  дверь, по телефону, в пять утра, сорок восемь звонков. «Да!!! Алло!!!» «Что новенького?» — спрашивают. Всех уничтожать. Чтобы от людей убежать, нужно сначала полчаса в метро на эскалатор проталкиваться, потом в электричке два часа про пластмассовые чудо-верёвки слушать и ещё час через бурьян в самую чорную чащу прогрызаться, чтобы выйти, наконец, на поляну. А там уже насрано, в самой середине. И бутылка от кока-колы. Пустыня, джомолунгма, антарктида, луна — нигде спасения нет. Вылезут и бутылочку спросят. Или как дела. Поэтому — уничтожать.   Для начала нужно всем желающим раздать автоматы и сказать, что им ничего не будет. Уже через день половина начальников, зятьёв, тёщ, свекровей и тамбовских родственников будет валяться в лесопосадке. Трамваи утопить, метро засыпать, нечего шастать туда-сюда, пусть дома сидят, детей воспитывают как следует, а то все стены хуями изрисовали уже. Отключить воду. Когда спросят, где вода, ответить: «Выпили. Сами знаете, кто». Бани взорвать, сказать, что чеченцы. Электричество отключить, сказать, что хохлы. Через неделю ещё живых собрать на площади и рассчитать на первый-четвёртый. Первых-вторых расстрелять на месте, третьих объявить сраным говном, четвёртых — сверхчеловеками. Сраное говно поселить в бараки и кормить червивым горохом. Сверхчеловеков поселить в Кремль и Эрмитаж и кормить одними устрицами. В туалет не выпускать. Каждую пятницу проводить среди сверхчеловеков розыгрыш лотереи. Кто выиграл, того уничтожать. Установить полную диктатуру. Диктатора назначать по понедельникам из сра но го говна. В воскресенье вечером расстреливать. С вечера воскресенья до утра понедельника — полная анархия. Все ебут всех. Кого не ебут, того уничтожать. В шесть утра все на работу. Через год оставшихся посадить в баржу и утопить. Выйти на поляну, проверить — если опять насрано, всё повторить. (с) Дмитрий Горчев
 

Открыть | Комментариев 9

Muse - Supermassive Black Hole (live at Wembley)


 

 
 

Открыть | Комментариев 906

Вилупился..


Встречайте, новый серун мыслями... Буду претендовать на ваше внимание и корчить умника... вообщем стану таким же унылым говном цветочком как и вы все...


Открыть | Комментариев 8Мое видео

Моё видео


Мои фотоальбомы

Мои фотоальбомыСодержание страницы

Календарь
Март
ПнВтСрЧтПтСбВск
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Интересы
ОБОЗ.ua